Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Door inschrijving in ons kantoor, of door online registratie verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Rijopleiding-VDVL en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden vormen één geheel met de bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn voor de geselecteerde opleiding, waarvan de leerling eveneens verklaart kennis te hebben genomen en aanvaard.

Betaling

Alle opleidingen en examenreservaties dienen bij het moment van inschrijving volledig betaald te worden.Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar en worden ook steeds aangepast in ons systeem en kan U tevens terugvinden in ons kantoor alsook op onze website.

Annulering

Er worden geen terugbetalingen gemaakt (dit hangt ook uit naast onze prijslijsten in kantoor).

Wenst U iets te verplaatsen?

  • Rijlessen : Dienen 7 werkdagen op voorhand te worden doorgegeven
  • Rijexamens : Dienen 10 werkdagen op voorhand te worden doorgegeven (Annulatie boete van 30€ bij te betalen die wij toevoegen aan Uw dossier)

Bij annulatie of verplaatsen op kortere termijn te wijten aan een geval van overmacht, en dit bewezen wordt (vb. via een doktersattest), wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend

Annulaties of verplaatsingen dienen te worden doorgegeven via info@rijopleiding-vdvl.be of via SMS/Whatsapp op het nummer 0486/52.01.94. U krijgt van ons hiervan een bevestiging terug.

Komt U onze voorwaarden niet na, wordt het volledig bedrag van de lessen en of examen aangerekend.

Rijopleiding-VDVL heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens?) zonder dat zulks in hoofde van de leerling enig ander recht op schadevergoeding of terugbetaling doet ontstaan dan een vervangende les of opleiding. Er bestaat alleen het recht op het herplannen van deze lessen.

(Onder werkdagen wordt verstaan alle dagen in een normale werkweek, namelijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.)

Het betaalde bedrag voor de administratiekost kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling bij annulering van lessen of examens.

Verplichtingen leerling

Het is niet toegelaten om rechtstreeks rijlessen te verplaatsen of te annuleren bij Uw lesgever, maar wel via ons kantoor 02/460.00.82 tijdens de kantoor uren of via SMS of watsap (bericht) 0486/52.01.94 kan ook buiten de kantooruren.

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Afspraken rechtstreeks op het examencentrum wordt de afspraak door het kantoor doorgegeven. Deze uren dienen stipt nageleefd te worden. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. De afspraken dienen stipt nageleefd te worden.Als U niet naar een les komt in het kader van een opleiding B praktijk waaraan een wettelijk attest gekoppeld is, dient deze les te worden ingehaald alsook alsook de bijhorende kost van de les(sen) die U gemist heeft. In begin van de inschrijving dient U ons correct door te geven met welk type voertuig U wenst te rijden.

Zijn de rijlessen met een manueel voertuig gereserveerd voor voorbeeld 20h en wenst U dan toch tijdens de lessen over te gaan naar automaat voertuig dienen wij onze planning hiervoor volledig aan te passen, wat dus kan leiden tot latere lessen in ons systeem waar U dient rekening mee te houden. Nadat de reservatie rijexamen met manueel voeruig is gemaakt kan men dit niet meer omzetten naar automaat voertuig.

Bij iedere aanvraag van een (nieuw) rijexamen dient U naar kantoor te komen.

Er worden geen afspraken voor een rijexamen gemaakt via telefoon sms watsap of e-mail. Al de nodige attesten alsook rijbewijzen worden bij de reservatie van een rijexamen terug te worden nagekeken.Wanneer het blijkt dat op het ogenblik van de reservatie één van deze documenten niet inorde blijkt te zijn kan er ook geen rijexamen worden gereserveerd in afwachting deze terug inorde gebracht worden en in kantoor te worden aangetoond.

Verantwoordelijkheid Rijopleiding-VDVL

Rijopleiding-VDVL kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie.

  • VB : Onjuiste communicatie bij aantal pogingen van het rijexamen.
  • VB : Geen geldig ID kaart of voorlopig rijbewijs te kunnen voorleggen.

Heeft U twijfel met het aantal pogingen dient U dit samen te bekijken met het examencentrum. Bij twijfel bij reservaties worden geen examens vastgezet en wachten wij eerst dat U ons de correct informatie doorgeeft.U zelf bent verantwoordelijk om ons de correcte informatie te bezorgen. Rijscholen hebben geen inzage in het systeem van het examencentrum op de details van Uw rijbewijs.

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen de verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Bekwaamheidsattest en andere attesten

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben.Dus niet nagekomen lessen of door afwezigheid door ziekte tellen niet mee.